دانلود فایل


کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی ( IFRS ) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا - دانلود فایلدانلود فایل کیفیت حسابرسی

دانلود فایل کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی ( IFRS ) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا سال انتشار : 2014
تعداد صفحات ترجمه : 26
تعداد صفحات انگلیسی : 37
فرمت :Word
1 مقدمه
هدف مطالعه ما این است تا بررسی کنیم که آیا کیفیت حسابداری متعاقب پذیرش استاندارد های گزارش دهی مالی بین المللی بهبود یافته بود یا خیر . همچنین مطالعه بررسی می کند که آیا کمیته های حسابرسی در ترقی کیفیت حسابداری تحت IFRS نسبت به اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ( GAAP) موثرتر می باشند یا خیر . در اینجا به دلیل جهانی سازی بازار های مالی بین المللی یک نیازی ضرورت یافت تا استاندارد های حسابداری در سطح جهانی هماهنگ گردند . سرمایه گذاران بالقوه و دیگر سهامداران بازار به اطلاعات دقیق و شفاف نیاز دارند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند . این گونه استدلال می گردد که احتمالا مجموعه استاندارد های حسابداری مورد تایید گستره به بهبود توانایی مقایسه گزارش های مالی تهیه شده در کشور های مختلف منجر خواهد شد . همچنین انتظار می رود که این استاندارد ها یک سری موانع را از طریق کاهش تفاوت ها در الزامات گزارش دهی مالی از سر راه جریان های سرمایه بر می دارند و هزیه های گزارش دهی مالی را می کاهند . ( دیگان 2012 ؛ نوبس و پارکر 2012 ) . تلاش های بیشماری توسط هیئت مدیره استاندارد های حسابداری بین المللی ( IASB) صورت گرفته است تا استاندارد های حسابداری را در سراسر جهان از زمان تحقق اش در سال 2001 هماهنگ سازد . پذیرش گسترده IFRS با این هدف صورت می گیرد تا شفافیت و کیفیت صورت وضعیت های مالی زیاد شود . IFRS تا این لحظه در بیش از 120 کشور مورد تایید قرار گرفته اند ( دلویته توچه توماتسو 2008 ) .
بنابراین ، تعدادی با ایده ای مخالفند که کیفیت حسابداری به دلیل تفاوت های ذاتی بین محیط های گزارش دهی مالی بین المللی ارتقاء خواهد یافت ( دوپنیک و سالتر 1995 ) . این ادعا وجود دارد که تحت این استدلال ، GAAP به بهترین نحو با شرایط کسب و کار محلی تطبیق می یابد . این موضوع در زمانی مشهود می گرد که ما فرهنگ های مختلف را بررسی می کنیم که استاندارد های حسابداری در ان فرهنگ ها توسعه می یابند . برای مثال ، ژاپن و استرالیا استاندارد های مختلف واقعی را به دلیل تاریخ ، فرهنگ ، باور ها و سنت های حفظ شده در هر دو کشور تولید می کنند . استدلال دیگر در برابر پذیرش IFRS یک واقعیتی می باشد که استاندارد ها مبتنی بر قاعده ای می باشند که انعطاف پذیری ( در بعضی موارد انعطاف پذیری زیاد ) را برای شرکت هایی ایجاد می کنند که می توانند در مدیریت درآمد ها مشغول شوند و به کاهش کیفیت حسابداری منجر گردند ( بارث و همکارانش 2008 ، جین جان و استولای 2008 ) .
موفقیت واقعی IFRS در هماهنگ کردن حسابداری مالی هنوز قرار است تا تایید گردد . محققان قبلی تلاش کرده اند تا میزانی را ارزیابی نمایند که پذیرش IFRS با آن میزان کیفیت حسابداری را بهبود بخشیده است . تحقیق قبلی در مورد پذیرش IRFS عمدتا بر کشور هایی در اتحادیه اروپا و متعاقب پذیرش الزمی IFRS اشان تمرکز کرده بود ] ( وان تندلو و وان استرالن 2005 ؛ بارث و همکارانش ؛ هونگ و سوبراماین 2007 ؛ بوسلینک و همکارانش 2007 , پانان و لین 2008 ؛ چن و همکارانش 2010 )[ . گودوین و همکارانش (2008 ) ، چالمرس و همکارانش (2008) ؛ جینجین و استولی (2008) ، چالمرس و همکارانش (2011) و چو و همکارانش (2012) به نظر می رسد تا تنها بررسی هایی را انجام دادند که تاثیر پذیرش IFRS را درا رابه ارزش و یا کیفیت حسابداری در استرالیا بررسی کرده اند . گودوین و همکارانش (2008) با استفاده از رابطه ارزش به عنوان پروکسی یک کیفیت حسابداری را می یابند که بعد از این که IFRS در استرالیا مورد پذیرش قرار گرفته بود ، پایدار باقی ماند . به طور مشابه ، چالمرس و همکارانش (2008 ) هیچ سندی را دال بر افزایش رابطه ارزش گزارش شده برای دارایی های ناملموس تحت IFRS مشاهد ه نمی کنند . در مقایسه ، چالمرس و همکارانش (2011)همین اواخر متوجه می شوند که رابطه ارزش برای درامد ها بعد از پذیرش IRFS بهبود یافته است .
تنها بررسی های کمی ارزیابی شده اند که آیا کیفیت حسابداری بعد از پذیرش IRFS بهبود یافته است یا خیر . جینجین و استولوی (2008) مشاهده می کنند که کیفیت حسابداری بعد یا قبل از پذیرش IFRS در استرالیا بدون تغییر باقی می ماند . بنابراین ، این مطالعات به دلیل چارچوب زمانی و موضوعات داده از مدیریت درامد های قدرتمند و اندازه گیری های کیفیت تعهدات استفاده نمی کنند که تا حد زیادی این مطالعه را تهییج می نمایند . اولا ، جین و جین و استولی تنها مدیریت درامد ها در دوره اول را بررسی می کند که تحت تاثیر پذیرش IRFS بوده است . این دامنه ممکن است هنوز برای تحلیل تاثیر واقعی پذیرش IFRS بسیار ناچیز باشد . علاوه براین ، بدلیل واقعیتی که برای بعضی شرکت ها در سال 2006 در واقع اولین سال گزارش دهی مالی تحت IFRS بود ، شرکت ها ممکن نیست تا کنون پیچیدگی های استاندارد های جدید را درک کرده باشند . ثانیا ، جینجین و استولی (2008) از رویکرد آستانه برای کشف مدیریت درامد ها استفاده می کنند ( بورگستاهلر و دیچف 1997) . این رویکرد انواع هویت ها را به دلیل الزام اطلاعات مالی اضافی قبل از سال های مورد سئوال حذف می کند . در نهایت ، رویکرد آستانه تنها در نظر دارد تا مدیریت درامد ها را به منظور اجتناب از زیان های درامد ها کشف نماید . چون مدیریت بر درامد ها تنها در موقعیت های اجتناب از زیان ظاهر نمی شود ، این روش کل جنبه های مداخلات مدیریت در فرآیند گزارش دهی مالی را در بر نمی گیرد .


کیفیت حسابرسی


کمیته حسابرسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي IFRS ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد - افق بیمه

ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ. رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 96. ﺳﻮم/.
ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـــﻪ ... اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ﻣـﺎ ﻫـﻢ در اﯾﺮان ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ... ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺮر اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﻌـﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺑـﻮرس و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ IFRS.

دانلود ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی در تصویب پیش و پس از IFRS ...

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” کیفیت حسابرسی در
تصویب پیش و پس از IFRS ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس
از دانلود رایگان مقاله ... کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد
های گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا.

المللی کارگیری استانداردهای بین بررسی وضعیت به (IFRS) در ...

دهد که پذیرش اجباری استانداردهای بین. المللی تاثیر. کمی بر مقایسه اطالعات مالی
حسابداری دارد. آهارونی و همکاران ). 9202. ( در مقاله خود به بررسی نحوه پذیرش اجباری در
. 01 ... المللی استانداردهای حسابداری. IASB. که در سال. 9220. راه. اندازی شد.
استانداردهای. گزارشگری. مالی بین. المللی به استانداردهایی. جهانی، یکسان، با
کیفیت باال، فهم.

IFRS چیست؟ | همکاران سیستم

10 مارس 2016 ... تعریف IFRS و دیدگاه‌ها استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای
از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری ... با وجود
اعتقاد برخی بر ضرورت پذیرش جهانی IFRS ، عده‌ای بر این باورند که پذیرش کامل
IFRS موجب کاهش کیفیت گزارش‌دهی‌ های مالی خواهد شد و این تصور وجود ...

دانلود ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی در تصویب پیش و پس از IFRS ...

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” کیفیت حسابرسی در
تصویب پیش و پس از IFRS ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس
از دانلود رایگان مقاله ... کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد
های گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا.

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي IFRS ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد - افق بیمه

ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ. رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 96. ﺳﻮم/.
ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـــﻪ ... اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ و ﻣـﺎ ﻫـﻢ در اﯾﺮان ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ... ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺮر اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﻌـﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺑـﻮرس و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ IFRS.

گزارشگری مالی بین المللی - دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده IFRS | Ali ...

15 ا کتبر 2017 ... در این صفحه، مجموعه ای از مقالات انگلیسی ترجمه شده از ژورنال ها و مجلات معتبر
پایگاه ساینس دایرکت درباره موضوع گزارشگری مالی بین المللی گردآوری شده است ...
دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر
بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت ...

International Federation of Accountants

12 آوريل 2016 ... (CPA) یا دانشجویان رشته های معادل دنبال می شود، به کارگرفت حسابداران رسمی ،(CA)
حسابداران خبره به طور معمول از سوی. استاندارد (IFRS) برای بدهیها )به طور مشخص،
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و این مطلب را با عطف به الزامهای. (IAS 37)
با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37 (IFRS 9) با عنوان »ابزار ...

دانلود ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی در تصویب پیش و پس از IFRS ...

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” کیفیت حسابرسی در
تصویب پیش و پس از IFRS ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس
از دانلود رایگان مقاله ... کیفیت حسابداری در پذیرش قبل و بعد از پذیرش استاندارد
های گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) و تاثیر سند فنی کمیته حسابرسی استرالیا.

تحقیق درمورد الگوهاي خاموش و پنهان در نهادهاي پرورشي 12 ص

دانلود گزارش نگاهی به مشکلات دندان پزشکان

دانلود مقاله کامل درباره معرفی کارخانه سیمان خاش و مراحل تشکیل آن

افزونه آزمون ساز پیشرفته وردپرس– کاملا فارسی

تحقیق درباره اثرات مفید ورزش بر بدن انسان 27 ص

دانلود فایل پاورپوینت آداب دوستی، درس دوم مطالعات ششم..

پاورپوینت اصول برنامه ریزی اقتصادی

دانلود اقدام پژوهي بهبود مشكل املا نوشتن در دانش آموزان پايه اول

دانلود فایل پاورپوینت آداب دوستی، درس دوم مطالعات ششم..

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 1