دانلود رایگان


آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی - دانلود رایگاندانلود رایگان کتاب و مقاله و پایان نامه برای تمام رشته ها

دانلود رایگان آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی مقاله با عنوان فوق که در اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد.
محل برگزاري همایش: تهران - گروه پژوهشی کیمیا
سال برگزاري همایش: 1394
تعداد صفحات مقاله: 7
محتويات فايل: فايل zip حاوي يک pdf
چکيده
گردشگری مدرن در پارادیم مدرنیته شکل گرفته و توسعه یافته است، بنابراین بسیاری از معضلات مدرنیته دامنگیر این گونه گردشگری نیز است. گردشگری مدرن در جست جوی سود بیشتر در زمان کمتر و با بازدهی بیشتر است، اما در این میان ممکن است بسیاری از هزینه های پنهان نادیده گرفته شوند. گردشگری مدرن مسائل اخلاقی زیادی را پدید می آورد که عمدتا در دو زمینه مهم قابل ردیابی و بررسی اند : طبیعت و جامعه ، اگر اخلاق را به معنای کانتی آن در نظر بگیریم ، بسیاری از تلقی ها و کنش ها در گردشگری مدرن از عقلانیت کافی برخوردار نبوده و به همین دلیل غیر اخلاقی اند . گردشگری مدرن رویکردی اکتشافی و فاتحانه دارد ؛ رویکردی که در سده دهای گذشته و در دوران استعمار به کشف سرزمین های جدید و دسترسی به منابع بیشتر منتهی می شد ، این رویکرد متکی به مفهوم دیگری است ؛ یعنی گردشگر و سرزمینش با مقصد گردشگری جامعه و طبیعت آن تفاوت ماهوی دارد و هریک سرنوشت مستقلی را پیش روی دارند . اما به نظر می رسد بتوان گردشگری مدرن را در زمینه ی اخلاق دوباره تعریف کرد و به نسخه ی جدیدی از گردشگری دست یافت که پایدار و مسولانه باشد . همان گونه که در جریان تکامل اجتماعی کشاورزی با نیروی کار بردگان به کنشی غیر اخلاقی بدل شده و مورد سرزنش قرار می گیرد ، گردشگری مدرن نیز با آسیب های اجتماعی وزیست محیطی آن با همین وضعیت اخلاقی مواجه خواهد شد . هر چند گذرا و مختصر ، برخی چالش های فلسفی و سوالات اساسی اخلاق در گردشگری مطرح می شود . روش تحقیق در این مقاله ، هرمنوتیک ، تاویلی و توصیفی است . برای سهولت تحقیق اخلاق گردشگری در دو زمینه ی اصلی ، که عبارت اند از طبیعت و جامعه ، بررسی شده است . نتیجه ی تحقیق به صورت تبیین مسئله و آسیب شناسی اخلاق گردشگری مدرن صورت بندی شده است.


آسیب


های


اسیب


آسیبها


آسیبها


گردشگری


گردشگر


مدرن


پست


مدرنیته


اخلاق


جامعه


طبیعت


civilica


دانلود


دریافت


رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رویکردی انتقادی به ابعاد، اصول و آثار اخالق گردشگری مدرن اخالق ...

گونه که در جریان تکامل اجتماعی کشاورزی با نیروی کار بردگان به کنشی غیر.
اخالقی ... های گردشگری، اخالق، جامعه، طبیعت، گردشگری مدرن، گردشگری. مسئوالنه.

فقر فرهنگی - فرهنگ و رفاه اجتماعی

بسياري از نيازهاي جوامع بشري در اثر تحميل جامعه شكل نياز به خود را مي‌گيرند، اين
حالت ... بعنوان مثال در كشورهاي پيشرفته و مدرن عدم توانايي تطابق فرهنگي و عدم ....
با در نظر گرفتن نياز هاي اساسي ابعاد ديگر فقر نيز پديدار مي شوند که صرفا ....
برخلاف مفهومش بار معنايي منفي دارد) آدمي که ادعا دارد و در همه چيز اظهار نظر مي کند و در
هر ...

هماهنگی ۲۲ عامل برای رونق صنعت گردشگری - سایت خبری تحلیلی ...

28 آگوست 2013 ... گردشگری دارای آثار مثبت و منفی است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ... البته برخی
، ابعاد مردم شناسی و آشنایی با مردم بومی و جوامع محلی را نیز .... به ارزش میراث
طبیعی کشورها و افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی می‌شود. ... آثار و پیامدهای مثبت و
منفی گردشگری، الگوی مطلوب گردشگری برای .... خانه فوق مدرن لیونل مسی!

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ (

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ. و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر. ﻣﯽ. رود . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ... ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺪﻓﮕﺬاري و .... در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ. را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ..... ﮐﺸﺎورز. ي. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ.
ﻣﺪرن. ﺷﺪن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄ. ﻠﻮﺑﯽ را ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎدﺧﺴﺎرت ..... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار.

آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی – مدیا کلوپ

آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی. آثار. دریافت‌فایل.
نویسنده محسنارسال شده در ۱۲ آبان, ۱۳۹۴ برچسب‌ها civilica, Roman Chess Labs,
آسیب, ...

ارزيابي آثار محيط زيستي پروژه هاي گردشگري ساحلي - انجمن ارزیابی ...

آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته، ارزيابي آثار مثبت و منفي ناشي از اجراي .....
از خطرهای محيط زيستي با عنايت به رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي بوده و سعي در
تهيه ... توانایی هاي گردشگري طبيعي در اين مناطق جالب توجه بوده و نيازمند اجراي .....
است كه بيش از 50 درصد پيامدهاي كل فعالیت های پروژه بر عوامل محيط زيستي در اين
...

محیط‌ زیست: شمال ایران | انسان شناسی و فرهنگ

6 مارس 2016 ... تنوع زیستی و فرهنگی این سه استان همزمان با آغاز دوران مدرنیته در ایران به ...
بررسی پیامدهای گردشگری بر محیط زیست شهرستان نور/ انسان‌شناسی و فرهنگ ...
تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صورت‌گرفته در منطقه باجگیران را بعد ..... جاذ
به های طبیعی از طریق مسافرت استواراست توانسته است آثار منفی و مثبت ...

واکاوی پیامدهای منفی توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین

4 سپتامبر 2011 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف واﮐﺎوي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﺳﺘﺎي ﮔﺎزرﺧﺎن در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ... ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ... ﻫـﺎي. ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎ را ﻣﯽ. ﺗـﻮان در
ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﺎذﺑـﻪ. ﻫـﺎي ﺑﮑـﺮ. ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ..... ﺳﻨﺘﯽ در اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪرن.

3 ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺳﺪ ﮐﺎ

دﻫﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺪ ﮐﺎرون. 3. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺷﺪه از
... (ﯾﺎ اﺛﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺳﻄﺢ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ... ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﺪﻫﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮا و ﭘﺲ از آن، اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ، .... ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪرن در اﯾﺮان از دﻫﻪ. ي ... ﺳﺪﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ و ..... آورد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد.

بحران و مديريت بحران آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها | آموزش مجازی ...

بحران و مديريت بحران آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها، مدرک معتبر بحران و ...
گاوي در انگلستان، ورشکستگي يا رســوايي هاي مالي، بلاياي طبيعي مانند زلزله ...
کمياب و اتفاقي براي جامعه جهاني تلقي نمي شود، بلکه در تاروپود جوامع مدرن رخنه ...
نخستين تقسيم بندي بحران را مي توان در ابعاد فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي
دانست.

ارزيابي آثار محيط زيستي پروژه هاي گردشگري ساحلي - انجمن ارزیابی ...

آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته، ارزيابي آثار مثبت و منفي ناشي از اجراي .....
از خطرهای محيط زيستي با عنايت به رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي بوده و سعي در
تهيه ... توانایی هاي گردشگري طبيعي در اين مناطق جالب توجه بوده و نيازمند اجراي .....
است كه بيش از 50 درصد پيامدهاي كل فعالیت های پروژه بر عوامل محيط زيستي در اين
...

نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان ...

ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ. آورد .
واژﮔﺎن .... ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ،. اﻗﺘﺼﺎد. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﯿﺰﺑﺎن. اﺛﺮ. ﻣﻨﻔﯽ. ﻧﮕﺬارد . در. واﻗﻊ. دﯾﺪﮔﺎه. ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي .... از. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. ﯾﻌﻨﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﭘﺎﯾﺪار. ﮔﺮدﺷﮕﺮي و. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي. آن. ﺑﺮ. ﺟﻮاﻣﻊ. ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ .... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺣﻔﻆ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﻨﺘﯽ،. ﺣﻔﻆ. ﺑﺎﻓﺖ. ﺳﻨﺘﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،. ﺣﻔﻆ. ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﻃﺒﯿﻌﯽ. و.

تاملی بر توسعه گردشگری شهری ایران و ارائه راهکارهای لازم برای آن

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﺟﻤﻌﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاﻏﺘﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺪرن ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي اﺑﻌﺎد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده ﻳﻜ. ﻲ. از. ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.
ﻫﺎي ... اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ .....
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و
.

magiran.com: فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، شماره 10

23 سپتامبر 2013 ... از زمان شكل گيري دولت مدرن در ايران، تلاش براي ساخت و تحميل يك هويت فضايي
يكدست و هژمون ... هاي گردشگري بيشترين آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادي و در
مرحله بعد اجتماعي بوده است. بالاترين اولويت اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري
شامل اشتغال ... همچنين عمده ترين پيامد هاي منفي مربوط به آثار محيطي بود.

magiran.com: فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، شماره 10

23 سپتامبر 2013 ... از زمان شكل گيري دولت مدرن در ايران، تلاش براي ساخت و تحميل يك هويت فضايي
يكدست و هژمون ... هاي گردشگري بيشترين آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادي و در
مرحله بعد اجتماعي بوده است. بالاترين اولويت اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري
شامل اشتغال ... همچنين عمده ترين پيامد هاي منفي مربوط به آثار محيطي بود.

ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي ﮐـﻪ ...
ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ، آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﯽ و زﯾﺎﻧﺒـﺎري ﺑـﺮ اﻣﻨﯿـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ...

ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي ﮐـﻪ ...
ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ، آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﯽ و زﯾﺎﻧﺒـﺎري ﺑـﺮ اﻣﻨﯿـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ...

پیامدهای زیست محیطی گردشگری روستایی | هامون ایران

28 سپتامبر 2014 ... برخی از پیامدهای مثبت گردشگری روستایی در ایران بوده است. ... گردشگری
روستایی در ایران، پیامدهای منفی زیست محیطی گردشگری روستایی را با ... در بازار
مدرنیته و عصر کامپیوتر، به جای زندگی مجازی، زندگی طبیعی را در معرض دید ... به
حصول توسعه پایدار در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود.

گردشگری - پیامدهای گردشگری

به لحاظ اجتماعي و فرهنگي، توسعه گردشگري مي تواند آثار و پيامدهاي مثبت از قبيل
بهبود خدمات .... ميزان هاي جذب ، ضرايب افزايش با اندازه و طبيعت منطقه و نوع مخارج در
بر گرفته شده .... از اين نظر فرهنگ به دو بخش سنتي و مدرن قابل تقسيم است. ...
ميزبان را به صورت پديده اي قابل شناسايي با شماري از پيامدهاي مثبت و منفي به
تصوير ...

3 ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺳﺪ ﮐﺎ

دﻫﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺪ ﮐﺎرون. 3. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺷﺪه از
... (ﯾﺎ اﺛﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺳﻄﺢ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ... ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﺪﻫﺎ در زﻣﺎن اﺟﺮا و ﭘﺲ از آن، اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ، .... ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪرن در اﯾﺮان از دﻫﻪ. ي ... ﺳﺪﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ و ..... آورد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد.

پیامدهای منفی مدرنیسم چیست - آفتاب

7 نوامبر 2006 ... پیامدهای منفی مدرنیسم چیست. ... افزون بر آن، انسان مدرن غرب به خانواده كه محكمترین
نهاد طبیعی انسان اجتماعی است، پشت كرد و ... ○پی آمدهای منفی مدرنیته درسخن تیلر
... همچنانكه پیشتر اشاره شد این امر اثر خود را در دیگر كشورها نیز بر جای گذارد و به
تبع آن، .... چگونه تورم نوک بینی بعد از جراحی بینی کم می شود؟

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﻫﺎي دو م ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻏﺒﻬﺎدران ﺗﺄ - دانشگاه اصفهان

ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دو م و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮوز. ﺗﻐﻴﻴـﺮات و
ﺗﺤـﻮﻻت. زﻳـﺴﺖ. -. ﻣﺤﻴﻄــﻲ و ... ﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه از اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ... وﻳـﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ،. ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان. ،. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳـﺖ ..... رﺳﺎﻧﺪن
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دو م در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ. از ﺑﺮرﺳﻲ در ذ .... ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺪرن در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي.

ارزيابي اثرات زيست محيطي

2- توسعه و اثرات آن را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را شرح دهد ... 8-آثار
مخرب فعالیت های انسانی را بر منابع طبیعی فهرست نماید .... می تواند به شکل
مستقیم و غیرمستقیم در کوتاه مدت یا بلند مدت محیط زیست طبیعی و انسانی را به
ابعاد ..... همانند ساير گروههای گردشگری، توريسم ساحلی نيز پيامدهای مثبت و منفی
به همراه دارد.

مدیریت فرهنگی××× - گردشگری و مهاجرت و نقش آن در ارتباط بین فرهنگها

منظور از اثرات اجتماعی گردشگری تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه ی ...
گردشگری تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن ... و
منفی گردشگری بر فرهنگ و اجتماع میزبان مدنظر است چرا که به خاطر ویژگی های ...
بعد از مسافرت، حالت ها و برداشت های فرد در رابطه با مکان ها و محیط می تواند تغییر
پیدا کند.

رویکردی انتقادی به ابعاد، اصول و آثار اخالق گردشگری مدرن اخالق ...

گونه که در جریان تکامل اجتماعی کشاورزی با نیروی کار بردگان به کنشی غیر.
اخالقی ... های گردشگری، اخالق، جامعه، طبیعت، گردشگری مدرن، گردشگری. مسئوالنه.

اصل مقاله (1540 K)

ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ. ﺣﻮﺯﻩ ... ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ. ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ.
ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ. ﺗﺮِ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ... ﺍﺛﺮﺍﺕ
. ﻧﺎﺷﻲ. ﺍﺯ. ﺁﻥ. ﻧﻴﺰ. ﺍﺑﻌﺎﺩ. ﺑﻪ. ﻫﻢ. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ. ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﻪ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺩﺭ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﺛﺮﺍﺕ. ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﺑﻪ. ﺁﻧﻬﺎ. ﺗﻮﺟﻪ
... ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ،. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻣﻨﺎﻇﺮ. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻭ. ﺁﺛﺎﺭ. ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ. ﻭ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. ﺩﺍﺭﺩ . ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﺑﻪ.

بحران و مديريت بحران آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها | آموزش مجازی ...

بحران و مديريت بحران آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها، مدرک معتبر بحران و ...
گاوي در انگلستان، ورشکستگي يا رســوايي هاي مالي، بلاياي طبيعي مانند زلزله ...
کمياب و اتفاقي براي جامعه جهاني تلقي نمي شود، بلکه در تاروپود جوامع مدرن رخنه ...
نخستين تقسيم بندي بحران را مي توان در ابعاد فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي
دانست.

توریسم

اصولاً پیامدهای منفی گردشگری برای محیط ، به سه بخش عمده شامل مصرف منابع ... در
بعد اجتماعی - فرهنگی از جمله آثار منفی ، صاحب نظران به تجاری شدن یا ...
اکوتوریسم یا طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های
طبیعی است . ... نگرش صنعت توریسم در جهان معاصر پست مدرن دیگر نگرش آفتاب و
ساحل و ماسه ...

فقر فرهنگی - فرهنگ و رفاه اجتماعی

بسياري از نيازهاي جوامع بشري در اثر تحميل جامعه شكل نياز به خود را مي‌گيرند، اين
حالت ... بعنوان مثال در كشورهاي پيشرفته و مدرن عدم توانايي تطابق فرهنگي و عدم ....
با در نظر گرفتن نياز هاي اساسي ابعاد ديگر فقر نيز پديدار مي شوند که صرفا ....
برخلاف مفهومش بار معنايي منفي دارد) آدمي که ادعا دارد و در همه چيز اظهار نظر مي کند و در
هر ...

گردشگری دینی، صنعت گردشگری، مقاله گردشگری، کارگروه زیارت ...

گردشگری دینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی، دارای وظایف و ... تهاجم
فرهنگی، نابهنجاریهای فرهنگی،مفاسد و انحرافات اجتماعی و آثار تورم اقتصادی و
قومیت گرایی و..." از مهمترین پیامدهای منفی و موانع توسعه پایدار حوزه گردشگری
دینی است. ... می توان رونق و توسعه پایدار شهری را در تمام ابعاد برای چنین شهرهایی
پایه گذاری کرد.

فقر فرهنگی - فرهنگ و رفاه اجتماعی

بسياري از نيازهاي جوامع بشري در اثر تحميل جامعه شكل نياز به خود را مي‌گيرند، اين
حالت ... بعنوان مثال در كشورهاي پيشرفته و مدرن عدم توانايي تطابق فرهنگي و عدم ....
با در نظر گرفتن نياز هاي اساسي ابعاد ديگر فقر نيز پديدار مي شوند که صرفا ....
برخلاف مفهومش بار معنايي منفي دارد) آدمي که ادعا دارد و در همه چيز اظهار نظر مي کند و در
هر ...

مدیریت فرهنگی××× - گردشگری و مهاجرت و نقش آن در ارتباط بین فرهنگها

منظور از اثرات اجتماعی گردشگری تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه ی ...
گردشگری تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن ... و
منفی گردشگری بر فرهنگ و اجتماع میزبان مدنظر است چرا که به خاطر ویژگی های ...
بعد از مسافرت، حالت ها و برداشت های فرد در رابطه با مکان ها و محیط می تواند تغییر
پیدا کند.

ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. اي ﮐـﻪ ...
ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ، آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﯽ و زﯾﺎﻧﺒـﺎري ﺑـﺮ اﻣﻨﯿـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ...

ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری ...

1- عنوان: ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه گردشگری
روستایی ... گویه های مربوط به اثرات و پيامدهاي گردشگري در ابعاد مختلف بر پايه
ضريب ... در زمينه آثار و پيامدهاي محيط زيستي نيز نتايج نشان داد كه شاخص هايي
نظير "تغيير ... و اثرات اجتماعي نيز جنبه هاي منفي مرتبط با توسعه فعاليت هاي
گردشگري در ...

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری - نمایشگاه صنعت ساختمان

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی
ایراناولین همایش ملی ... آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی.

بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری - دانشگاه علوم پزشکی یزد

آثار و پيامدها ممكن است مثبت يا منفي بوده و منافع يا مضراتي را در برداشته باشد. ...
در شناسايي آثار و پيامدهاي زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي گردشگري توجه به محدوده
اكولوژيكي و همچنين محدوده اقتصادي - اجتماعي طرح و همچنين تاثير ... اجرا صورت مي
پذيرد فعاليت هاي مرحله بهره برداري و همچنين فعاليت هاي گردشگري در محيط هاي
طبيعي ...

واکاوی پیامدهای منفی توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین

4 سپتامبر 2011 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف واﮐﺎوي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﺳﺘﺎي ﮔﺎزرﺧﺎن در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ... ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ... ﻫـﺎي. ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎ را ﻣﯽ. ﺗـﻮان در
ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﺎذﺑـﻪ. ﻫـﺎي ﺑﮑـﺮ. ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ..... ﺳﻨﺘﯽ در اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪرن.

آموزش و جنسيت «نقدي بر رويکرد فمينيستي به تعليم و تربيت زنان ...

18 نوامبر 2012 ... آنها در اين راستا، از انواع روش‌هاي قديمي و مدرن از قبيل کتب و نشريات، ... گو اين‌که
تحولات اقتصادي و اجتماعي در اين جوامع، تحولات زيادي، از ..... اکنون لازم است نگاهي
به فهرست آثار و پيامدهاي منفي و مثبت ... طبيعي است، هر نوع تحول و دگرگوني در
ابعاد گوناگون، در وضعيت آنها، بر ساير اعضاي خانواده نيز مؤثر است.

پیامدها و آثار منفی رویکرد انفعالی به فضای مجازی - خبرگزاری فارس

12 سپتامبر 2015 ... ... از راه اینترنت و ماهواره و روش‌های ارتباطیِ مدرن و فوق مدرن سراغ شما می‌آید، حرف‌های
مدرنی ... در واقع رسانه‌های اجتماعی مجازی(سایبری) گروهی از انواع جدید رسانه‌های آنلاین
... اما به‌نظر می‌رسد که امروز رفع آثار و پیامدهای منفی این پدیده به یک دغدغه واقعی ...
امام خامنه‌ای بارها در بیاناتشان ابعاد فرهنگی و روش‌های پیشگیری و نیز ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ (

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ. و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر. ﻣﯽ. رود . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ... ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺪﻓﮕﺬاري و .... در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ. را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ..... ﮐﺸﺎورز. ي. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ.
ﻣﺪرن. ﺷﺪن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄ. ﻠﻮﺑﯽ را ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎدﺧﺴﺎرت ..... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار.

آسیب های اجتماعی - سایت شهرداری ماکو

آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب ...
در جوامع مدرن امروز تمایل بر این است که این سیاست ها هرچه بیشتر توسط نهاد آموزش و
... از این رو مفهوم آسیب شناسی گسترده وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و ... در
زمینه بررسی کارکردها و شناسایی آثار مثبت و پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی ...

ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آثار دوره بعدی فراپارینه سنگی در غرب زاگرس و شمال البرز بدست آمده که فرهنگ .....
فتح ایران به دست هلاکوخان پیامدهای مهمی چون پایان کار اسماعیلیان و انقراض ... او
ابتدا وزیر جنگ سید ضیاء شد و چندی بعد به مقام ریاست الوزرایی احمد شاه قاجار رسید
. ..... جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است، ولی با این وجود به دلیل محدودیتهای اجتماعی و
...

ارزيابي اثرات زيست محيطي

2- توسعه و اثرات آن را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را شرح دهد ... 8-آثار
مخرب فعالیت های انسانی را بر منابع طبیعی فهرست نماید .... می تواند به شکل
مستقیم و غیرمستقیم در کوتاه مدت یا بلند مدت محیط زیست طبیعی و انسانی را به
ابعاد ..... همانند ساير گروههای گردشگری، توريسم ساحلی نيز پيامدهای مثبت و منفی
به همراه دارد.

آثار مثبت و منفی گردشگری بر كشور ميزبان - ایران جیب

20 ژانويه 2015 ... تاكنون درباره آثار مثبت گردشگري در زمينه‌هاي فرهنگي؛ اقتصادي، سياسي و اجتماعي
سخن فراوان گفته شده است اينكه گردشگري مي‌تواند منافع ...

نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی | معرفی جاذبه های ...

به تبع اجرای این برنامه‌ها و رویکردها موجب می‌شود که در بعد اقتصادی فواید زیر
نصیب کشور گردد: ... گسترش گردشگری با توجه به مراکز سیاحتی و زیارتی و
مناطق ناب و استثنایی طبیعی می‌تواند در رونق ... همچنین این نوع گردشگری گزینه‌ای
جدید برای کنترل و مهار آثار منفی اجتماعی و ... پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر
اشتغال

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری - نمایشگاه صنعت ساختمان

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی
ایراناولین همایش ملی ... آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی.

ﮐﺸﻨﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان - ResearchGate

ﻫﺎي. ﭘﯿﭽﯿﺪه. اﻗﺘﺼﺎدي. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺳﺖ. ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪل ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺛﺮات ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ...
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻐﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ... ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ را داراﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ..... از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر
ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺨﺮب ﺟﺎذﺑﻪ. ﻫﺎي ..... ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن
.

تحلیلی بر فرصت ها و چالشهای گردشگری شهری بردستان | سایت خبری ...

5 فوریه 2017 ... لذا پرداختن به گردشگری شهری به عنوان مقوله ای که می تواند در ابعاد ... شهر بردستان
دارای آثار باستانی زیادی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ... یکی از جاذبه
های طبیعی شهر بردستان وجود سواحل زیبای خلیج فارس .... شود، بلکه پیامدهای
اجتماعی،سیاسی و فرهنگی آن نیز حائز اهمیت است. ..... بازی مدرن کمبات 5.

بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری - دانشگاه علوم پزشکی یزد

آثار و پيامدها ممكن است مثبت يا منفي بوده و منافع يا مضراتي را در برداشته باشد. ...
در شناسايي آثار و پيامدهاي زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي گردشگري توجه به محدوده
اكولوژيكي و همچنين محدوده اقتصادي - اجتماعي طرح و همچنين تاثير ... اجرا صورت مي
پذيرد فعاليت هاي مرحله بهره برداري و همچنين فعاليت هاي گردشگري در محيط هاي
طبيعي ...

اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری - نمایشگاه صنعت ساختمان

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی
ایراناولین همایش ملی ... آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی.

ارزیابی اثرات اجتماعی ترمیم و بازسازی پارک ها به شیوۀ نظریه مبنایی

اثرات اجتماعی، پارک ها، فضای سبز، شهروندمداری، کیفیت زندگی، منطقه 18، نظریه
مبنایی. .... و » بررسی فرآیند و پیامدهای ترمیم و بازسازی پارک ها در سطح. منطقه 18 ...

ﮐﺸﻨﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان - ResearchGate

ﻫﺎي. ﭘﯿﭽﯿﺪه. اﻗﺘﺼﺎدي. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺳﺖ. ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺪل ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺛﺮات ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ...
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻐﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ... ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ را داراﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ..... از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر
ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺨﺮب ﺟﺎذﺑﻪ. ﻫﺎي ..... ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن
.

سد بلبر در ترازوی توسعه پایدار: سد داریان را تکرار نکنیم | انجمن ...

17 ا کتبر 2016 ... ۴٫ چشمه بل در سال ۱۳۸۸ در فهرست آثار ملی طبیعی به شماره ۶۴ ثبت شده است لذا
نابودی ... از نظر اجتماعی به واسطه کالبدشکافی یکی از منحصربفردترین و ..... جدول۱
: درصد پیامدهای منفی فعالیت ساخت و بهره برداری سد مطالعاتی بلبر در هورامان .... در
دوران مدرنیته که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت و در دو دهه اخیر یعنی ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ (

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ. و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر. ﻣﯽ. رود . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ... ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺪﻓﮕﺬاري و .... در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ. را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ..... ﮐﺸﺎورز. ي. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ.
ﻣﺪرن. ﺷﺪن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄ. ﻠﻮﺑﯽ را ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎدﺧﺴﺎرت ..... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار.

گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)

در این مطالعه، همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری
مهم‌ترین ... گردشگری در پهنه سرزمین‌های مقدس اسلامی ضرورت می‌یابد تا در دنیای مدرن،
ملت ... (همایون،1391 : 56) گردشگری انواع مختلفی دارد: گردشگری طبیعی، گردشگری
.... و از پیامدهایی منفی آن با ارائه تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی
به ...

ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ - ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ - ﻧﻈﺎم اداري

دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎص و. ﻣﻨﺤﺼﺮ. ﺑﻪ. ﻓﺮد ﺗﺎرﻳﺨﻲ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪه ...
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ...
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه. ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﻪ ...
ﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ..... ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ.

آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی

آثار و پیامد های منفی گردشگری مدرن از بعد اجتماعی و طبیعی مقاله با عنوان فوق که در
اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری ارائه شده است، آماده دانلود مي باشد.

پیامدهای تغییر کاربری اراضی در نواحی روستایی با تاکید بر توسعه ...

این اثرات و پیامدها را می توان در سه بعد کلیدی توسعه پایدار یعنی اقتصاد، اجتماع و
... اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه گردشگری در حال تخریب محیط
اجتماعی و ... یکی از اثرات منفی گردشگری، پیامدهای منفی تغییرات کاربری اراضی
است. ... چشم اندازهای طبیعی از طریق تغییر نامطلوب کاربری زمین، علاوه بر پیامدهای
منفی ...

پیامدهای زیست محیطی گردشگری روستایی | هامون ایران

28 سپتامبر 2014 ... برخی از پیامدهای مثبت گردشگری روستایی در ایران بوده است. ... گردشگری
روستایی در ایران، پیامدهای منفی زیست محیطی گردشگری روستایی را با ... در بازار
مدرنیته و عصر کامپیوتر، به جای زندگی مجازی، زندگی طبیعی را در معرض دید ... به
حصول توسعه پایدار در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود.

تحلیلی بر فرصت ها و چالشهای گردشگری شهری بردستان | سایت خبری ...

5 فوریه 2017 ... لذا پرداختن به گردشگری شهری به عنوان مقوله ای که می تواند در ابعاد ... شهر بردستان
دارای آثار باستانی زیادی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ... یکی از جاذبه
های طبیعی شهر بردستان وجود سواحل زیبای خلیج فارس .... شود، بلکه پیامدهای
اجتماعی،سیاسی و فرهنگی آن نیز حائز اهمیت است. ..... بازی مدرن کمبات 5.

تحقیق درباره نیجه ومن

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

پاورپوینت هوا و اقليم شناسي

پاورپوینت هوا و اقليم شناسي

تحقیق درباره نیجه ومن

تحقیق درباره ی فريدون مشيری

آموزش برنامه‌نویسی ++C/C

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه مشکل روانخوانی امیر حسین دانش آموز پایه پنجم را برطرف نمایم؟

پاورپوینت جایگذاری بتن بدون غالب بندی (شاتکریت)

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی.