دانلود فایل


دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

دانلود فایل دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان مفاهیم تعریف شده :
خشونت ، خشونت خانواده ، اعتیاد ، سوء مصرف و گرایش به اعتیاد
اهمیت و ضرورت تحقیق :
همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای سنی کشور ما با جمعیتی بسیار جوان روبرو است و درصد بیشتری از جمعیت جامعه ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند. از طرفی اثرات تخریبی برخی نابسامانی های خانوادگی همچون خشونت والدین ممکن است سبب ساز یک سری انحرافات فردی و اجتماعی از جمله اعتیاد باشد. در جریان آموزش و چرورش خانواده و اجتماع عوارض نامطلوبی می گذارد ، از قبیل آلف) گرایش به اعتیاد در جوانان ، ب) مانع شدن از ادامه تحصیل جوان یا نوجوان ج)تاثیرات تخریبی آن تنها منحصر به فرد نمی شود ، بلکه جامعه را به صورت یک کل در بر می گیرد.
اهداف کلی :
هدف کلی من از انجام این تحقیق بررسی" تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان" می باشد .
اهداف جزئی :
الف) شناسائی مهمترین عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در جوانان و نو جوانان
ب) شناسا ئی مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر گرایش به اعتیاد در جوانان و نوجوانان
ج) آگاه سازی خانواده ها بخصوص والدین از این معضل اجتماعی بزرگ
فرضیه ی تحقیق :
میان مشکلات خانوادگی از جمله خشونت و گرایش به اعتیاد فرزندان رابطه ی معنی داری وجود دارد!
سوالات تحقیق :
چه رابطه ای بین نا بسامانی های خانوادگی و گرایش به اعتیاد نوجوانان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین خشونت اعمال شده از سوی والدین و گرایش به اعتیاد فرزندان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین داشتن والدین معتاد و گرایش به اعتیاد فرزندان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین خصوصیات شخصیتی افراد و گرایش انان به اعتیاد وجود دارد؟
چه رابطه ای بین میزان اگاهی خانواده ها(والدین) و و گرایش به اعتیاد در فرزندان وجود دارد؟
این بحث از دیر باز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی خشونت در خرده نظام های اجتماعی از جمله خانواده و در مرحله ی بعد اثری است که بر کل اجتماع می گذارد مانند گرایش به اعتیاد در فرزندان ان خانواده که به صورت بدیده ای شوم در کل جامعه و از نسلی به نسل دیگر تداوم می یابد و رفتارهای غلط خانواده میتواند یکی از عوامل تشدید کننده ی ان باشد . رفتار خشونت امیز خانواده می تواند موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان . ایجاد احساس حقارت .خود کم بینی .بی ارزشی و .... می شود که در نتیجه ی آن فرزند به نوعی احساس سرخوردگی دچار می شود. او در محیط خارج از خانه و خانواده به دنبال جایگزین می گردد و اغلب در محیطهای ظاهرا دوستانه اسباب اعتیاد به مواد مخدر برایش مهیا می باشد.
دکتر حسن رفیعی اعتیاد را یک مشکل بنهان. سریع التحول و ناشی از عوامل زیستی. روانی. اجتماعی و معنوی می خواند و بیان میکند که متاسفانه تنها در زمینه ی عوامل زیستی شیوع اعتیاد در کشورمان تحقیقات بسیاری انجام شده است و از انجام بزوهشهای بعدی در زمینه ی عوامل روانی و به ویزه عوامل اجتماعی اغفال شده است (گزارش شیعه نیوز-ایسنا)
طبق آمار و سوابق موجود .10 درصد از فرزندان دارای پدر معتاد قطعا معتاد می شوند و این در حالی است که میزان شیوع اعتیاد در بین فرزندان دارای پدر غیر معتاد تنها 2 درصد است(موسسه ی تحقیقا تی داریوش).
دکتر محمد رضا جهانی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد :"پیشگیری از اعتیاد از سطوح پایین مدارس و با همیاری والدین و خانواده ها اغاز میشود و این امر همکاری دوجانبه ی خانواده ها و آموزش و پرورش را طلب میکند. نکته ی حائز اهمیت اینجاست که طبق آمار موجود سن اعتیاد روز به روز کاهش می یابد(دکتر جهانی-ایسنا).
در آخرین آمار گرفته شده سن اعتیاد در جوانان و نو جوانان به 18 تا 19 سال رسیده که بسیار نگران کننده است. دکتر تهمینه شکیب در گرد همایی مسئولان فنی مراکز درمان اعتیاد ضمن اشاره به پائین امدن سن اعتیاد و خطرات بس از آن در جامعه اظهار داشت :"این امر از وارد آمدن آسیب های جدی در کوچکترین خرده نظام ها همچون خانواده نشات می گیرد(خبر نگاری مهر).
به گزارش گاردین به نقل از سازمان ملل، ایران بالاترین نسبت معتادان به هروئین و تریاک را در سراسر جهان دارد و یک نفر از هر 17 نفر جمعیت آن معتاد به مواد مخدر و 20درصد از جمعیت 15 تا 60 ساله ی کشور در معرض سوء استفاده از مواد مخدر هستند(جام جم آنلاین-28اکتبر-2008).
با توجه به پائین بودن سن معتادین در کشورمان شاید بیشتر بتوان به نقش خانواده ها، به کار گیری خشونت و اعمال آن و تاثیرات سوء آن بر جوانان و نو جوانان پی برد.
این نکته را نباید نادیده بگیریم که عدم روبرویی با این مساله به منزله ی از دست دادن عزیزانمان است افزون بر این که زمینه ی انتقال آن را به نسل های آینده نیز فراهم می کند.
تعریف مفاهیم :
با توجه به این که موضوع مورد بررسی "تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان میباشد" لازم به نظر می رسد که مفاهیم عمده ی" خشونت " و "اعتیاد" را تعریف کرده و زوایای مختلف این مفاهیم را بررسی کنیم.
1-1خشونت
برای این که بتوانیم به یک تعریف واحد از خشونت دست بیدا کنیم باید این نکته را نیز یاد آور شویم که رفتارهای متفاوتی که همه را تحت عنوان خشونت می آورند تابع انگیزشها. نیا ت. اهداف مشترکی نیست. بنابر این در این زمینه برای تعریف این مفهو م باید یک سری تمایزات را در نظر گرفت. ساده ترین تعریف برای خشونت میتواند (عملی که به آسیب رسانی عمدی دیگران منتهی گردد) باشد. این آسیب رسانی می تواند به شیوه ها و اشکا ل مختلف از قبیل آزارهای روانی. تحقیر. توهین و فحا شی نیز باشد. اما اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم خشونت متضمن آسیب جسملنی نیز هست.
در تحلیل این پدیده برخی از محققان مبانی زیستی را که با عث تداوم این کنش های برخاشگرانه می شود مد نظر قرار داد ه اند. فروید و لورنز از جمله معروفترین این نظریه بردازان هستند. فروید خشونت را یک غریزه ی بنیادی می دانست. انرزی غریزه ی مرگ به تدریج در درون ارگانیسم افزایش می یابد تا با لاخره تخلیه می شود. این تخلیه یا به سوی خارج است که خشونت آشکار می باشد و یا به سوی داخل است که شکل اعمال منجر به انهدام خویش(خود تخریبی) می گیرد(آتیکن سون و دیگران.1368. ص391).
خشونت در خانواده:
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می گیرد. خشونت والدین با فرزندان. فرزندان نسبت به هم. مرد نسبت به زن و یا بالعکس همگی جزو خشونت های خانگی هستند. این خشونت می تواند در قالب خشونت های جسمانی. جنسی. روانی. روحی و عاطفی باشد. گزارش های جهانی خشونت در خانواده معمولا زنان و کودکان را مبتلایان به عنوان قربانیان اصلی و مردان را به عنوان افراد خاطی معرفی می کنند.
خشونت های جسمانی : هر نوع ضرب و جرح و زد و خورد فیزیکی مانند سیلی. لگد. نیشگون. کشیدن مو. کشیدن شدید دست و با. هل دادن. ضربات شدید. باشیدن اسید. سوزانیدن. برتاب اشیای مختلف. ایجاد خراش و .... جزو خشونت های جسمانی محسوب می شود. خشونت های جسمانی همیشه اثری از خود بر جای می گذارند. در این دسته از خشونت ها تجاوز جنسی نیز جزء انواع نا بیداست که بدترین آثار روحی و جسمی را در فرد آزار دیده بر جای می گذارد. علاوه بر خشونت های جسمی و فیزیکی که معمولا اثری از خود بر جای می گذارند و در بسیاری از موارد قابل تشخیص هستند نوعی خشونت وجود دارد که در ظاهر خشونت به نظر نمی رسد اما در عمل اثار زیانباری بر جای گذاشته و تحمل آن بسیار بیش با افتاده و عادی محسوب می شود. اما به شکلی فزاینده خطرناک و نگران کننده است
شامل 99 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


« ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ. : «. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯ. ﻧﺎﻥ ﺩﺭ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ. » ﺍﺳﺘﺎﺩ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
... ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭي ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺩ ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان,تعداد
صفحات:98 نوع فایل:word فهرست مطالب: مفاهیم تعریف شده اهمیت و ضرورت تحقیق ...

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان - مطالب ...
doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 23 کیلوبایت دانلود تحقیق با موضوع مشکلات ...

ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻃﻼﻕ (ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ) ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ

23 ژوئن 2013 ... ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 25 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ، ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ،. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ...
ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ. ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ، ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ....
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃــﻼﻕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ .... ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ، ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ،.

دانلود فایل ( بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

27 آوريل 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان ...

اعتیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بررسی اعتیاد به عنوان عارضه‌ای روانی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه علوم ... در عموم به
لحاظ مفهومی، بیماری اعتیاد یک بیماری اصلی، مزمن و عصبی است، که در اثر ... یکی
از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد .... اعتیاد را
می‌توان یک مسمومیت مزمن دانست که برای شخص و هم برای خانواده و جامعه اش مضر است.

SID.ir | تاثير اعتياد والدين بر رفتار فرزندان

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير اعتياد والدين بر رفتار فرزندان. ...
مقدمه: هدف يک خانواده به عنوان جامعه کوچک، تربيت و انطباق اجتماعي فرزندان است و ...
از مشکلات جسمي، رواني و هيجاني رنج مي برند درحالي که در خانواده هاي سالم، فرزند با ...
اند فرزندان آنها در بزرگسالي استعداد بيشتري براي گرايش به اعتياد داشته اند و ...

مقاله نقش خانواده در گرایش جوانان به سوی مصرف مواد روان گردان

امروزه گرایش به مصرف مواد مخدر یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی ...
نقش خانواه، علل گرایش جوانان به سوی مصرف مواد روان گردان مورد بررسی قرار گیرد. ...
اقتصادی خانواده، طلاق، سابقه اعتیاد به مواد مخدر در بین اعضای خانواده، بی سوادی ... در
این مکتب خانواده، نهادی است که در آن، والدین، فرزندان را تربیت و کنترل می نمایند.

358 K - مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان

اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و ....
بر طلاق و معرفی روش تحقیق و نتایج ناشی از برآورد مدل اختصاص یافته است و در ....
طلاق به ترتیب شامل مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ها و بیماری روانی یکی
از ... گرایش به طلاق را در میان زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز بررسی کردند.

پایان نامه بررسی تاثیر طلاق والدین بر گرایش به اعتیاد در نوجوانان ...

1 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه طلاق والدین و اعتیاد فرزندان طلاق يك پديده ... كل بر
فرآيند خانواده تأثير به سزايي میگذارد,پایان نامه بررسی تاثیر طلاق ... قرار داده اند
تحقيقات ، نشان مي دهد ، كه اثرات طلاق بستگي به سن كودك هنگام طلاق دارد . .... وی
معتقد است علت مشكلات روحی فرزندان طلاق، جدایی والدین یا زندگی كردن ...

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات و واکنش های مواد مخدر و علل گرایش ...

بررسی ها نشان می دهد که پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسانتر و مفیدتر از درمان
شخص ... لذا در حال حاضر با گرایش به اعتیاد در دوران جوانی یا بزرگسالی می خواهد آن
خلاء عاطفی یا مشکلات ... غفلت از فرزندان.. 29. 2. مصرف مواد توسط اعضای دیگر
خانواده.

اﻋﺘﯿﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ و اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻼﻣﺖ - فصلنامه انتظام اجتماعی‌

ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ... دﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار دﻫﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : آﻣﺎدﮔﯽ. ﺑﻪ. اﻋﺘﯿﺎد،. ﺳﻼﻣﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده. اﺻﻠﯽ، ... ﻫﺎ، درﺻﺪي از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و. آﺳﯿﺐ .... ﺷﯿﻮه اي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ.

آمار اعتياد در ايران - دانستنیهای یک شیعه

دانستنیهای یک شیعه - آمار اعتياد در ايران - دانلود رایگان نرم افزار "دانستنیهای ... طي
تحقيق به عمل آمده ۲۴ درصد از پاسخگويان جامعه آماري، مشكلات خانوادگي و بي ... ازدياد
جمعيت و گستردگي و گوناگوني اقشار در ايجاد بزهكاري و گرايش به اعتياد مؤثر است.
.... بارویکرد«بررسی تاثیرات ساختار خانواده بر رفتار اعتیادی فرزندان»، افزود: ...

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان اهمیت و
ضرورت تحقیق : همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای سنی کشور ما با جمعیتی بسیار
...

کاملترین فایل بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

14 مه 2017 ... بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان ... به صفحه دانلود
فایل(پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی. ... دانلود مقاله بررسی رابطه بین
اختلالات شخصیت با گرایش به اعتیاد دربین دانشجویان پسر دانشگاه ...

سنخ‌شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزند پروری پدر و مادر ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. Research. 11. 11. ﺳﻨﺦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده. (. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﭘﺪر و
ﻣﺎدر. ) ... ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻨﺦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه
.... ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ .... اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد، ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و.

دانلود

12- بررسی شرایط زندگی و عوامل آسیب پذیری فرزندان دارای والدین معتاد. 13- شناخت
... 14- بررسی عوامل ژنتیکی اعتیاد به مواد افیونی و مواد محرک ... 36- بررسی
دینامیک خانواده و بروز مشکلات خانوادگی پس از اعتیاد ... 64- بررسي نقش نهادهاي
ديني- فرهنگي و مبلغان ديني در پيشگيري از گرايش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر در
جمعيت هدف.

روزنامه اعتماد86/9/28: بررسي علل گرايش به اعتياد در بين نوجوانان ...

19 دسامبر 2007 ... بررسي علل گرايش به اعتياد در بين نوجوانان / وقتي بحران کليد مي خورد ... جدا از
مسائل و مشکلات روحي رواني که براي يک فرد معتاد و خانواده وي به وجود مي آيد، خسارت
هاي ... بنابر اين تحقيق دوره نوجواني به عنوان فصل مهمي از زندگي مورد بررسي قرار
گرفته است. ... فرزندان بيش از همه از والدين خود تاثير مي پذيرند.

مقاله ی سوء مصرف مواد و خشونت خانوادگی - مقالات آموزنده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر خشونت و شرایط تربیتی و محیطی مؤثر برآن ... رشد و
ظهور آن تحت تأثیر عوامل درونی – اجتماعی و عوامل محیطی صورت می گیرد و ازنظر ... و از
نظر فرهنگی و معنوی عوامل استرس زایی چون مشکلات مالی ، فرهنگی و خانوادگی ... مردان
یا افراد خشن گرایش بیشتری به استفاده از خشونت در زندگی خانوادگی دارند .

تحقیق اعتیاد رفتار

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد اعتیاد رفتار در سایت ...
سوء استفاده از مواد معمولاً مشکلات اجتماعی ،‌شغلی ، خانوادگی و جسمانی را باعث می
گردد . ... مقدمه در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر
تهران ... ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است،
اعتیاد در ...

مقاله نقش خانواده در گرایش جوانان به سوی مصرف مواد روان گردان

امروزه گرایش به مصرف مواد مخدر یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی ...
نقش خانواه، علل گرایش جوانان به سوی مصرف مواد روان گردان مورد بررسی قرار گیرد. ...
اقتصادی خانواده، طلاق، سابقه اعتیاد به مواد مخدر در بین اعضای خانواده، بی سوادی ... در
این مکتب خانواده، نهادی است که در آن، والدین، فرزندان را تربیت و کنترل می نمایند.

گرایش به اعتیاد - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد گرایش به اعتیاد
در وب ... پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان.

مقاله مشکلات و معضلات جوانان در جامعه

دانلود مقاله مشکلات و معضلات جوانان در جامعه تحقیق مشکلات جوانان مشکلات جوانان در
ایران ... تاثیر مجالست با صالحان و مردان حق ... اسلامی · بررسی رابطه بین شیوه های
فرزند پروری و شخصیت با گرایش به اعتیاد · مقاله علل گرایش جوانان به ... تحقیق
درباره مشکلات جامعه تحقیق درباره مشکلات جوانان تحقیق درباره مشکلات خانواده
تحقیق ...

مقالات ISI خانواده درمانی : 18 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بالین گری که به خانواده درمانی می‌پردازد می‌کوشد الگوهای بین نسلی غیرقابل
انعطافی را که سبب ... زیرا واقعیت روزمره کودکان مستقیما تحت تاثیر بافت خانواده
قرار دارد. ... «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را
دانلود فرمایید. ... در شدت بازی آنلاین و فعالیت مغزی در نوجوانان مبتلا به اعتیاد
بازی آنلاین.

نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. ... مبارزه با مواد مخدر مطلب
ذیل با هدف ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد فرزندان تهیه شده است:.

تحقیق اعتیاد رفتار

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد اعتیاد رفتار در سایت ...
سوء استفاده از مواد معمولاً مشکلات اجتماعی ،‌شغلی ، خانوادگی و جسمانی را باعث می
گردد . ... مقدمه در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر
تهران ... ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است،
اعتیاد در ...

دانلود فایل ( بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

27 آوريل 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان ...

PDF: پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

12 ژوئن 2017 ... ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ... ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﯾﺪه ی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ...

شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر - آفتاب

25 مه 2006 ... مقاله حاضر عوامل مخاطره‌آمیز اعتیاد را از سه دیدگاه به شرح ذیل مورد کاوش قرار می‌دهد و در
... جسمی و خستگی می‌شوند و به کسب آرامش روانی و فراموشی مشکلات و گرفتاری‌ها ...
غفلت از فرزندان، خانواده آشفته و متشنج، درگیری والدین و مشاجره آنها و. ... از جمله
عواملی محیطی تأثیرگذار در گرایش فرد به اعتیاد هستند. ... دانلود مقاله

بررســی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان )

تاثیر بســزایی در گرایش به اعتیاد فرزندان و فرار از خانه آن ها دارد. همچنین مشــخص
... تحقیقات رابطه مســتقیم اعتیاد با روســپیگری و سرقت را تایید می کند. تمایل
به فرار در ... جدول شماره 1: مهمترین پیامدهای اعتیاد بر خانواده و جامعه. پیامدهاي فردي.

« ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ. : «. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯ. ﻧﺎﻥ ﺩﺭ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ. » ﺍﺳﺘﺎﺩ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
... ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭي ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺩ ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ...

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

28 آوريل 2017 ... پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان ... رواج
داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی ... سمینار
برق; دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق; راه های تشخیص نوسان توان ...

طلاق و تاثیر آن برفرزندان - اصلاح نت

25 مارس 2017 ... نتایج تحقیق به ما نشان داد که طلاق علاوه بر اینکه بر زوجین تاثیر بسزایی ... هر
طلاقی ، مشکلات آن فقط دامنگیر زوجین نمی باشد بلکه طلاق دارای پس لرزه ای هست به
... ما در اینجا به بحث و بررسی وضع فرزندانی پرداخته‌ایم که در خانواده طلاق ..... داردکه
« جدایی والدین از همدیگر در گرایش فرزندان به بزهکاری موثر می‌باشد.

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان,تعداد
صفحات:98 نوع فایل:word فهرست مطالب: مفاهیم تعریف شده اهمیت و ضرورت تحقیق ...

نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. ... مبارزه با مواد مخدر مطلب
ذیل با هدف ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد فرزندان تهیه شده است:.

تحقیق اعتیاد رفتار

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد اعتیاد رفتار در سایت ...
سوء استفاده از مواد معمولاً مشکلات اجتماعی ،‌شغلی ، خانوادگی و جسمانی را باعث می
گردد . ... مقدمه در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر
تهران ... ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است،
اعتیاد در ...

تحقیق اعتیاد رفتار

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد اعتیاد رفتار در سایت ...
سوء استفاده از مواد معمولاً مشکلات اجتماعی ،‌شغلی ، خانوادگی و جسمانی را باعث می
گردد . ... مقدمه در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر
تهران ... ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است،
اعتیاد در ...

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

4 ژوئن 2015 ... سایت دانلود. پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد
فرزندان ... دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word ... اجتماعی و تربیتی رواج
داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی بدیده ی ...

مقالات ISI خانواده درمانی : 18 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بالین گری که به خانواده درمانی می‌پردازد می‌کوشد الگوهای بین نسلی غیرقابل
انعطافی را که سبب ... زیرا واقعیت روزمره کودکان مستقیما تحت تاثیر بافت خانواده
قرار دارد. ... «تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را
دانلود فرمایید. ... در شدت بازی آنلاین و فعالیت مغزی در نوجوانان مبتلا به اعتیاد
بازی آنلاین.

دانلود رایگان تحقیق در مورد فقر و تاثیر آن در افزایش انحرافات اجتماعی

11 ساعت قبل ... ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - تحقیق در مورد فقر، طلاق 23 ص - دانلود رایگان ... مقاله حاضر عوامل مهم
اجتماعی موثر بر ... مقاله اثرات بیکاری بر بروز آسیب های اجتماعی خانواده - . .... SA7-
بررسی تاثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله ..... مشاوره و .... [
PDF]بررســی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از .

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر اعتیاد

7 آگوست 2015 ... پرسشنامه ای که در پیش رو دارید تحقیقی است در زمینه ی بررسی عوامل موثر
براعتیاد. ... آیا انتظار بیش از حد والدین از فرزندان تأثیری در روی آوردن فرزندان به
اعتیاد دارد؟ 8 ... به نظر شما مسائل و مشکلات روانی و فردی تا چه اندازه در گرایش نوجوان
به مواد مخدر ... آیا وضـع اقتصادی خانواده دراعتیاد نوجوانان تــأ ثیـر دارد؟ 21.

دانلود پایان نامه رابطه طلاق والدین گرایش به اعتیاد فرزندان به همراه ...

2 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با موضوع رابطه طلاق والدین و اعتیاد ...
فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها به دست نياورده و در نتيجه اكثرشان زود ... قرار
داده اند تحقيقات ، نشان مي دهد ، كه اثرات طلاق بستگي به سن كودك هنگام طلاق دارد . ...
بررسی تاثیر طلاق والدین بر گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان.

عوامل (خانوادگی و اجتماعی) زمینه سازاعتیاد نوجوانان و جوانان | پايگاه ...

3 مه 2016 ... در اینجا سعی شده است به بررسی برخی از این عوامل پرداخته شود. ... مصرف مواد مخدر به
آسانی در گرایش اعضای دیگر خانواده به اعتیاد کمک میکند؛ البته گاهی ... تحقیقات
بر روی اهمیت شیوههای فرزندپروری و اعتیاد والدین در بروز و ظهور ... تأثیر تحصیلات
والدین را بر اعتیاد فرزندان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ...

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر اعتیاد

7 آگوست 2015 ... پرسشنامه ای که در پیش رو دارید تحقیقی است در زمینه ی بررسی عوامل موثر
براعتیاد. ... آیا انتظار بیش از حد والدین از فرزندان تأثیری در روی آوردن فرزندان به
اعتیاد دارد؟ 8 ... به نظر شما مسائل و مشکلات روانی و فردی تا چه اندازه در گرایش نوجوان
به مواد مخدر ... آیا وضـع اقتصادی خانواده دراعتیاد نوجوانان تــأ ثیـر دارد؟ 21.

آمار اعتياد در ايران - دانستنیهای یک شیعه

دانستنیهای یک شیعه - آمار اعتياد در ايران - دانلود رایگان نرم افزار "دانستنیهای ... طي
تحقيق به عمل آمده ۲۴ درصد از پاسخگويان جامعه آماري، مشكلات خانوادگي و بي ... ازدياد
جمعيت و گستردگي و گوناگوني اقشار در ايجاد بزهكاري و گرايش به اعتياد مؤثر است.
.... بارویکرد«بررسی تاثیرات ساختار خانواده بر رفتار اعتیادی فرزندان»، افزود: ...

عوامل (خانوادگی و اجتماعی) زمینه سازاعتیاد نوجوانان و جوانان | پايگاه ...

3 مه 2016 ... در اینجا سعی شده است به بررسی برخی از این عوامل پرداخته شود. ... مصرف مواد مخدر به
آسانی در گرایش اعضای دیگر خانواده به اعتیاد کمک میکند؛ البته گاهی ... تحقیقات
بر روی اهمیت شیوههای فرزندپروری و اعتیاد والدین در بروز و ظهور ... تأثیر تحصیلات
والدین را بر اعتیاد فرزندان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ...

جامعه شناسی - نوع رابطه خانواده و تاثير آن بر بزهكاري نوجوانان

پرسش اصلي كه در اين تحقيق به دنبال بررسي و تحقيق آن هستيم عبارت است از : آيا
... هاي جوانان به والدين و گذران بيشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده ،گرايش جوانان
به .... ديدگي نوجوانان پسر در زمينه مواد مخدر و تاثير اعتياد در بزهكاري آنان با توجه
به ... مشكلات خانوادگي ،به منظور مشخص نمودن اندازه هاي متغير هاي مستقل پژوهش ،به
كار ...

مقاله ی سوء مصرف مواد و خشونت خانوادگی - مقالات آموزنده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر خشونت و شرایط تربیتی و محیطی مؤثر برآن ... رشد و
ظهور آن تحت تأثیر عوامل درونی – اجتماعی و عوامل محیطی صورت می گیرد و ازنظر ... و از
نظر فرهنگی و معنوی عوامل استرس زایی چون مشکلات مالی ، فرهنگی و خانوادگی ... مردان
یا افراد خشن گرایش بیشتری به استفاده از خشونت در زندگی خانوادگی دارند .

دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان - ورد. ...
و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر بنائی می یابد بررسی ...

برترین پکیج دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه - دانلود فایل

5 روز پیش ... برترین پکیج دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه - دانلود فایل. ... دانلود
بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان ...

شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر - آفتاب

25 مه 2006 ... مقاله حاضر عوامل مخاطره‌آمیز اعتیاد را از سه دیدگاه به شرح ذیل مورد کاوش قرار می‌دهد و در
... جسمی و خستگی می‌شوند و به کسب آرامش روانی و فراموشی مشکلات و گرفتاری‌ها ...
غفلت از فرزندان، خانواده آشفته و متشنج، درگیری والدین و مشاجره آنها و. ... از جمله
عواملی محیطی تأثیرگذار در گرایش فرد به اعتیاد هستند. ... دانلود مقاله

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

پایان نامه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان اهمیت و
ضرورت تحقیق : همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای سنی کشور ما با جمعیتی بسیار
...

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات و واکنش های مواد مخدر و علل گرایش ...

بررسی ها نشان می دهد که پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسانتر و مفیدتر از درمان
شخص ... لذا در حال حاضر با گرایش به اعتیاد در دوران جوانی یا بزرگسالی می خواهد آن
خلاء عاطفی یا مشکلات ... غفلت از فرزندان.. 29. 2. مصرف مواد توسط اعضای دیگر
خانواده.

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در ...

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان
دانشگاه آزاد ..... تاثیر خانواده آنچنان بر رشد بارز است که پژوهشگران با وجود اختلاف
نظر در ... تاثیرات نحوه تربیت والدین و چگونگی گرایش نوجوانان به مواد مخدر ،
تحقیق ... مواد به 18 سالگي برسانند، شانس ايجاد مشكلات جدي سوء مصرف مواد و اعتياد
در سالهاي ...

تحقیق اعتیاد رفتار

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد اعتیاد رفتار در سایت ...
سوء استفاده از مواد معمولاً مشکلات اجتماعی ،‌شغلی ، خانوادگی و جسمانی را باعث می
گردد . ... مقدمه در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر
تهران ... ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است،
اعتیاد در ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی تاثیر یادگیری همیاری بر بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی
یادگیری .... عوامل موثر بر کژ رفتاری های نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی
خانوادگی 70برگ ... بررسی مشکلات روانی والدین با کودکان عقب مانده ذهنی با والدین
با کودک عادی 160برگ ... بررسی فعالیت و نکات مثبت و منفی و گرایش به ماهواره
110برگ.

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات و واکنش های مواد مخدر و علل گرایش ...

بررسی ها نشان می دهد که پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسانتر و مفیدتر از درمان
شخص ... لذا در حال حاضر با گرایش به اعتیاد در دوران جوانی یا بزرگسالی می خواهد آن
خلاء عاطفی یا مشکلات ... غفلت از فرزندان.. 29. 2. مصرف مواد توسط اعضای دیگر
خانواده.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی تاثیر یادگیری همیاری بر بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی
یادگیری .... عوامل موثر بر کژ رفتاری های نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی
خانوادگی 70برگ ... بررسی مشکلات روانی والدین با کودکان عقب مانده ذهنی با والدین
با کودک عادی 160برگ ... بررسی فعالیت و نکات مثبت و منفی و گرایش به ماهواره
110برگ.

اﻋﺘﯿﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ و اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻼﻣﺖ - فصلنامه انتظام اجتماعی‌

ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ... دﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار دﻫﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : آﻣﺎدﮔﯽ. ﺑﻪ. اﻋﺘﯿﺎد،. ﺳﻼﻣﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده. اﺻﻠﯽ، ... ﻫﺎ، درﺻﺪي از اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و. آﺳﯿﺐ .... ﺷﯿﻮه اي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی ... علل
گرایش جوانان به اعتیاد ... بررسی اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده ها ... بررسی
عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود
رفتار آنان .... بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت کودکان.

روزنامه اعتماد86/9/28: بررسي علل گرايش به اعتياد در بين نوجوانان ...

19 دسامبر 2007 ... بررسي علل گرايش به اعتياد در بين نوجوانان / وقتي بحران کليد مي خورد ... جدا از
مسائل و مشکلات روحي رواني که براي يک فرد معتاد و خانواده وي به وجود مي آيد، خسارت
هاي ... بنابر اين تحقيق دوره نوجواني به عنوان فصل مهمي از زندگي مورد بررسي قرار
گرفته است. ... فرزندان بيش از همه از والدين خود تاثير مي پذيرند.

نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. ... مبارزه با مواد مخدر مطلب
ذیل با هدف ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد فرزندان تهیه شده است:.

انگیزه سوء مصرف

نقایص جسمانی مانندبیماری ،مشکلات روانی،نگرانی های عصبی و استرس ... مطابق
تحقیقات درکارگران صنعتی وابسته به موادمخدر: ... والدین گرامی ؛اگر به دنبال
سلامت فرزندان وپاک نگهداشتن حریم خانواده تان هستیدباایجادروابط عاطفی مناسب
بافرزندان والقای منطقی در ... همه معتادان به موادمخدر،قبل از گرایش به اعتیاد سیگاری
بوده اند.

بررسی تا ثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

موضوع تحقیق : بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان.
مفاهیم تعریف شده : خشونت ، خشونت خانواده ، اعتیاد ، سوء مصرف و گرایش به اعتیاد.

نقش خانواده در پیشگیری اولیه از اعتیاد

میزان ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران بالاست. ... مبارزه با مواد مخدر مطلب
ذیل با هدف ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد فرزندان تهیه شده است:.

تحقیق تاثیر اعتیاد پدر بر خانواده - تحقیق آماده

تحقیق و مقاله جامع در مورد تاثیر اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده در حدود ۵۱ صفحه فایل
ورد قابل ویرایش و ... متن زیر بخشی از آن است مقاله جامع را از انتهای صفحه خرید و
دانلود کنید. ... در این شرایط پدر با رفتار مشکوک خود، کج رفتاری را به فرزندان می
آموزد. ... اعتیاد، گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش های اجتماعی کاهش می دهد.

علل گرايش به اعتياد؛ راه هاي پيشگيري و درمان آن | معرفت

5 سپتامبر 2010 ... مهم ترين هدف و محور اصلي مباحث مقاله حاضر علل گرايش به اعتياد مي ... به بررسي
علل گرايش به اعتياد در سه بُعد فردي، اجتماعي و خانوادگي مي ... تأثير تلقين
ديگران و با همنشيني افراد معتاد به طرف اعتياد كشانده مي شوند. ..... آموزش به خانواده ها
در جهت رفع مشكلات رواني فرزندانشان و اهميت قايل شدن به خواسته هاي آن ها. 4.

پایان نامه بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان

پایان نامه بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان بررسی نقش
خانواده به ... و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلامی چون اعتیاد،
بزهکاری و . ... با این امید که با انجام این تحقیق توانسته باشیم در شناخت و رفع
مشکلات ... فرامرز، 1372، «سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی »،
پژوهشی در سه ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان,تعداد
صفحات:98 نوع فایل:word فهرست مطالب: مفاهیم تعریف شده اهمیت و ضرورت تحقیق ...

دانلود مقاله

آنها به دلیل فشار کارهای منزل، مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری همسر معتاد،
یکنواختی زندگی، ... عمده ترین آسیب خانوادگی اعتیاد به مواد مخدر بر روابط عاطفی،
جنسی و روانی زن و شوهر در خانواده می باشد. ... این وضعیت تأثیرات نامطلوبی بر
شخصیت فرزندان می گذارد. ... اعتیاد مردان، یکی از عوامل مؤثر در گرایش زنان به
روسپیگری است.

اعتیاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بررسی اعتیاد به عنوان عارضه‌ای روانی، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه علوم ... در عموم به
لحاظ مفهومی، بیماری اعتیاد یک بیماری اصلی، مزمن و عصبی است، که در اثر ... یکی
از بزرگترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده سوء مصرف مواد .... اعتیاد را
می‌توان یک مسمومیت مزمن دانست که برای شخص و هم برای خانواده و جامعه اش مضر است.

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

28 جولای 2017 ... دنیایی از مقالات و تحقیقات در سایت ما موجود است که شما به صفحه اختصاصی
بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان وارد شده ...

پروژه کامل تحقیقاتی ، انرژی خورشیدی ،صفحات فوتوولتاییک و نیروگاه خورشیدی doc

آموزش فعال سازی برنامه هایی که با آتوپلی می سازید بصورت اتوماتیک

دانلود مقاله ژنتيك مولكولي

جزوه کربوهیدرات ها (شیمی مواد غذایی دکتر حسین فاطمی)

دانلود مقاله ژنتيك مولكولي

بررسی دلایل و ارائه راهکار جهت جلوگیری از كلوخه شدن شكر سفيد

حل تمرین کتاب شیمی عمومی Ebbing و Gammon - ویرایش یازدهم (2017)

فایل فارسی سازی افزونه ultimate member به صورت کامل به همراه آموزش

پروژه دفترچه تلفن با زبان دلفی delphi- نمونه پروژه با دلفی

تحقیق در مورد آبکاری قطعات صنعتی