دانلود فایل


پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود فایل پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، 33 گویه دارد که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی از جمله همبستگی اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را می سنجد.این پرسشنامه توسط صفاری نیا و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است.


سلامت


اجتماعی


کییز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز - مرکز خدمات آماری خوارزمی

www.Kharazmi-Statistics.ir. به نام خدا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻼﻣﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﯿﯿﺰ. پاسخگوی گرامی. با
سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن. امه از شما بسیار سپاسگزارم. لطفا
پاسخ مدنظر خود را با. عالمت. ✓. یا. X. مشخص کنید. ر. ديف. سؤال. كامالً. مخالفم. مخالفم.
نظری. ندارم. موافقم. كامالً. موافقم. 1. جامعه دائما در حال تغییر است. 2. جامعه مکانی مفید و
...

نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (Keyes)، پرسشنامه
انگیزش تحصیلی (AMS) ولرند Velrand)) و همکاران بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های
آماری ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج: بین
سلامت اجتماعی دانشجویان در رشته‌های مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین مؤلفه‌های
سلامت ...

تدوین و آزمون مدل علّی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه ...

داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر و
پلیرکی (1996)، سلامت اجتماعی کییز (2004) و نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک (
1996) جمع‌آوری شدند. شیوع افسردگی بالینی در جمعیت مورد مطالعه ۱۵٪ بود. نتایج
تحلیل مسیر بیانگر تأیید برازش مدل فرضی پژوهش بود. سبک زندگی با سلامت
اجتماعی و ...

بررسی رابطه منزلت حرفه پرستاری با سلامت اجتماعی - Iranian ...

ابزار مطالعه فرم کوتاه شده پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه پژوهشگر
ساخته منزلت حرفه پرستاری با تأیید روایی محتوا و پایایی با ضریب آلفای
کرونباخ 85 درصد بود. آنالیز داده‌ها با نرم افزار SPSS ویرایش 16 و روش‌های آماری
توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: میانگین کلی سلامت اجتماعی و منزلت حرفه
پرستاری ...

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

6 ژانويه 2016 ... پرسشنامه سلامت اجتماعي توسط كييز (۱۹۹۸) طراحی گردیه است. این پرسشنامه داراي
۲۰ گويه است و ابعاد شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش
اجتماعی، مشارکت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف
پنج تایی لیکرت طراحی گردیده است.

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و ...

5 مارس 2014 ... توضیحات. دانلود پرسشنامه و آزمون. سازنده ابزار: کییز. تعداد گویه/سوال: 20. مولفه/
زیر مقیاس: 5 مولفه: شکوفایی، همبستگی، انسجام، پذیرش و مشارکت. مقیاس/طیف: 5
درجه ای لیکرت. نمره گذاری: دارد. تفسیر: دارد. روایی: دارد. پایایی: دارد. زبان: فارسی.
تعداد صفحات: 3 صفحه. منبع: صبوری. نوع فایل: PDF.

بررسی وضع سلامت اجتماعی جوانان شهر نقده و عوامل ... - مجله ره آورد سلامت

ی شهرستان نقده و عوامل مؤثر بر آن است. روش کار. : در اين مطالعه. ی مقطعی از نوع
توصیفی تحلیلی که در سال. 8121. انجام شد،. 044. نفر شرکت داشتند که با روش
نمونه. گیری. تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات فرم مشخصات جمعیت.
شناختی. ، پرسشنامه. های استاندارد سالمت اجتماعی کییز و. کیفیت زندگی ).
WHOQOL – ...

رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

بررسی و مقایسه میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر هدف اصلی مقاله
حاضر بوده که براساس تئوری کییز با پنج بعد یکپارچگی اجتماعی، پذیرش
اجتماعی، سهم داشت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی مورد بررسی
قرارگرفته است. این پژوهش ازنوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در
میان ...

پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان ...

ابزار گردآوری اطلاعات شامل؛ پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز(keyes) (2004) و
پرسش‌نامه خودکارآمدی تحصیلی سالمون و همکاران(solomon) (1984) بوده است. جهت
تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
استفاده شد. یافته‌ها: بین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت
معناداری مشاهده نشد.

پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2004) - hamedsoft

توضیحات کامل : دانلود پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی (کییز، 2004)، در قالب
word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده
… توضیح : پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شامل 20 سوال بوده و 5 زیرمقیاس را مورد
بررسی قرار می دهد. توسط آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا به ...

جسمانی و روان‌شناختی - سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه کیفیت
زندگی (SF-36) و پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز بود. برنامه آموزشی سبک زندگی طی
یک دوره 30ساعته برای گروه آموزش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد.
به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.

ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﯿﺮ ﺄﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ﺮان - پرتال جامع علوم انسانی

23 سپتامبر 2017 ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. SF36. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﮐﯿﯿﺰ. و ﯾﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت. دﻣ. ﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮد . ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، و آزﻣﻮن.
ﻫﺎي. آﻣﺎري. 2 chi. و ﯾﻮ ﻣﺎن وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد. دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ...

بررسی سلامت اجتماعی سالمندان و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهر ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان شهر آذرشهر می
باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی است که با مشارکت 312 نفر
از سالمندان 65 سال و بیشتر شهر آذر شهر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز می
باشد.

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز - مادسیج

21 ژانويه 2015 ... پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شامل ۲۰ سوال بوده و ۵ زیرمقیاس را مورد بررسی قرار
میدهد . توسط آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا به سال ۲۰۰۴
ساخته شده است و در چندین دوره مطالعاتی روایی و پایایی آن مورد آزمون واقع شده است .
کییز معتقد است پژوهشگران تا به حال برداشتی جامع از سلامت روانی را ...

رابطه انزوای اجتماعی و سلامت در سالمندان تهرانی - مجله آموزش و سلامت جامعه

ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ (GHQ)، پرسشنامه
توانایی انجام فعالیت‌های روزانه زندگی (ADL) و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بود.
تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 در دو سطح توصیفی و
تحلیلی با آزمون‌ ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: 52.4 درصد پاسخگویان
از سلامت ...

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز - داناکده

21 مارس 2018 ... پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز. عنوان:پرسشنامه سلامت اجتماعی کییزفرمت فایل:
word شرح مختصر: جهت اندازه گیری سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن از مقیاس ۳۳ ماده ای
سلامت اجتماعی که ۵ مؤلفه آن شامل انسجام،پذیرش، شکوفایی، مشارکت و انطباق
اجتماعی می باشد و توسط کییز(۱۹۹۸) ساخته شده است، استفاده می گردد…

سایبرشاپ: فروشگاه ابزار های پژوهشی پرسشنامه و آزمون

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، 33 گویه دارد که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی از جمله
همبستگی اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،شکوفایی اجتماعی و پذیرش
اجتماعی را می سنجد.این پرسشنامه توسط صفاری نیا و همکاران مورد استفاده قرار
گرفته است. فرمت فایل: word راهنمای تفسیر: دارد تعداد صفحات: 2 ... توضیحات
بیشتر ...

تعریف و شاخص های سلامت اجتماعی

15 آگوست 2014 ... گرچه می توان این استدلال را نیز مطرح کرد که سوال از افراد، برای سنجش سلامت
اجتماعی کفایت نمی کند، ارزیابی های افراد بنا بر شرایطی از جمله ناآگاهی، کم توقعی
برخی افراد و یا حتی معایب جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و نیز نوع پرسشنامه
کییز و محل سوال داشتن آن در ایران، می تواند با چالشهایی مواجه باشد.

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

6 ژانويه 2016 ... پرسشنامه سلامت اجتماعي توسط كييز (۱۹۹۸) طراحی گردیه است. این پرسشنامه داراي
۲۰ گويه است و ابعاد شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش
اجتماعی، مشارکت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف
پنج تایی لیکرت طراحی گردیده است.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان شهر بابل - مجله ...

هدف از این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان است.روش
تحقیق حاضر روش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات درآن پرسشنامه است. پرسشنامه
شامل 3 بخش اطلاعات فردی، حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی است که با پرسشنامه های
سلامت اجتماعی کییز و حمایت اجتماعی فیلیپس مورد ارزیابی قرار گرفت. با
استفاده از ...

بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان ...

چکیده هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی
از نوع همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی
کییز و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی است. روش نمونه‌گیری بصورت
...

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز | تک دانشجو

10 ا کتبر 2015 ... هدف: بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (شکوفایی اجتماعی، همبستگی
اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی). تعداد سوال: ۲۰. تعداد
بعد (مولفه): ۵. شیوه نمره گذاری: دارد. تفسیر نتایج: دارد. روایی و پایایی: دارد. منبع:
دارد. نوع فایل: word 2007. RIAL 30,000 – خرید پرداخت مورد به سبد خرید ...

بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط در دانشجویان دانشگاه علوم ...

ابزار پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و ترجمه پرسشنامه
استاندارد سلامت اجتماعی کییز (Keyes) بود. روایی و پایایی این ابزار در مطالعات
مختلف داخلی به تأیید رسیده است. برای آنالیز دادهها از نرم افزار19 spss و آمار
توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که از مجموع 489 نفر دانشجویان
مشغول به ...

بررسی رابطه سلامت اجتماعی با اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه ...

ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت
اجتماعی کییز و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود. داده ها به وسیله نرم افزار
spss و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و خی دو تحلیل
شدند. نتایج نشان داد که در ابعاد سلامت اجتماعی بین انسجام اجتماعی (p=.001)،
شکوفایی ...

رابطه حمایت اجتماعی درک شده و سلامت در سالمندی مطالعه موردی: آذرشهر ...

برای سنجش سلامت روانی از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، برای ارزیابی سلامت
جسمانی از پرسشنامه سلامت عمومی و توانایی انجام فعالیتهای روزانه زندگی و برای
سنجش سلامت اجتماعی از پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز و برای ارزیابی حمایت
اجتماعی درک شده از پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون استفاده شد. تحلیل داده‌ها با
استفاده از نرم ...

پرسشنامه سلامت اجتماعی كييز - ارشد سرا

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سلامت اجتماعي می باشد. اين پرسشنامه توسط كييز (
1998) بر اساس مدل نظري وي از سازه سلامت اجتماعي تهيه و داراي 20 گويه است.

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

6 ژانويه 2016 ... پرسشنامه سلامت اجتماعي توسط كييز (۱۹۹۸) طراحی گردیه است. این پرسشنامه داراي
۲۰ گويه است و ابعاد شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش
اجتماعی، مشارکت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف
پنج تایی لیکرت طراحی گردیده است.

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

6 ژانويه 2016 ... پرسشنامه سلامت اجتماعي توسط كييز (۱۹۹۸) طراحی گردیه است. این پرسشنامه داراي
۲۰ گويه است و ابعاد شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش
اجتماعی، مشارکت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف
پنج تایی لیکرت طراحی گردیده است.

ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﯿﺮ ﺄﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ﺮان - پرتال جامع علوم انسانی

23 سپتامبر 2017 ... اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. SF36. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﮐﯿﯿﺰ. و ﯾﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت. دﻣ. ﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮد . ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، و آزﻣﻮن.
ﻫﺎي. آﻣﺎري. 2 chi. و ﯾﻮ ﻣﺎن وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد. دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ...

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗ

ﻛﻴﻴﺰ ﺩﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ(ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﻧﻮﺷﺖ) ﻛﻪ. ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮔﺮ. 5.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ: ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎﻱ. ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺩﺭﻙ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ. ﻫﺎ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻛﻴﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ. ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ...

طرح توجیهی راه اندازي و تأسيس يك كارگاه توليدي فرش دست بافتپایان نامه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوعطرح توجیهی راه اندازي و تأسيس يك كارگاه توليدي فرش دست بافت

پاورپوینت درس نهم دین و زندگی پایه یازدهم (درس نهم عصر غیبت)

مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

دانلود درس پژوهي با موضوع بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

پاورپوینت کاروفنآوری نهم ( پودمان صنایع دستی )

دانلود آپدیت تلویزیون سونی SONY ساخت 2010 - بخش هفتم